Ruhle Dicer W/1 Grid

P2120011.JPG (170432 bytes)P2120010.JPG (167286 bytes)P2120009.JPG (172549 bytes)P2120007.JPG (170841 bytes)